Evidencia odpadu je dôležitou súčasťou efektívneho odpadového hospodárstvaNiektoré samosprávy na Slovensku sa už teraz pripravujú na možné zvýšenie poplatku za uloženie odpadu na skládkach. Ten by mal prispieť k zlepšeniu miery triedenia a zníženiu skládkovania. Podľa Inštitútu cirkulárnej ekonomiky je to jeden zo zásadných bodov ako zlepšiť celý systém nakladania s odpadmi.  Samospráva má k dispozícií viacero nástrojov, ako riadiť odpadové hospodárstvo tak, aby bolo efektívnejšie a transparentnejšie.

Pre úspech zmien v odpadovom hospodárstve je nevyhnutné detailné poznanie aktuálneho stavu, výber správnych opatrení a následná práca s občanmi. Tí potrebujú praktické informácie ako prispieť k lepšej kvalite životného prostredia v samospráve aj vďaka správnemu triedeniu odpadov . Efektívnym nástrojom pri správe odpadov je elektronický evidenčný systém. Umožní samospráve získať prehľad o reálnych množstvách odvážaného ZKO a jednotlivých triedených zložkách. Na základe toho môže napríklad prispôsobiť frekvenciu zberu a ušetriť finančné prostriedky. Systém je adresný poskytne prehľad o úrovni triedenia jednotlivých domácností. Samospráva tak môže nastaviť spravodlivý systém odmeňovania alebo motivovania občanov.

Viac o komplexnom riešení odpadového hospodárstva sa dočítate TU